KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME VE İZİN FORMU

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI :

İZİN KONUSU :

1-) Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut iş sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır.

2-) Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; iş sözleşmesi dâhilinde talep edilen hizmetten itibaren sözleşme formunda, iş kapsamında yer alan ve yer alması gereken bilgileriniz de dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda yüklenici şirket tarafından elde edilebilecek ve işlenebilecektir. Yüklenici şirketin ihtiyacı doğrultusunda partner şirketlerle hukuki yardım talebi ve ticari faaliyet doğrultusunda veri paylaşımı yapabilecektir. Yapılan paylaşımlar iş sahibinin rızası kapsamında işlendiği bu sözleşme kapsamında kabul edilecektir.

3-) Yüklenici şirket, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimiz ve Grup Şirketleri, bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

4-) Yüklenici şirket, sair kanunlar ve ilgili sair kanunlar kapsamında kanunların verdiği yetki bazında kişisel verilerinizi işleyebilecektir. Yüklenici şirket kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, yapılan iç iletişim etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir. Biyometrik ve dijital verileriniz, hukuki dosyaların verimliliği ve takibi konusunda kullanılmakta olan sistemler tarafından kaydedilmekte ve işlenmektedir.

5-) Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında vekiliniz olarak; Yüklenici şirket, bağlı teknik uzmanlar, avukatlar ve personeller, ortak dosyalar kapsamında ortak şirketler, şirketin hukuk bürosunca hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan hukuki dosyalar ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel Verileriniz, dosyanızın devamı süresince iş bu sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren ilgili tüm yasal mevzuat uygun sürelerde ve koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve yasal süreler sonunda yok edileceğini bildiririz.

6-) Yüklenici şirkete müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. Kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

ONAY : Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili

kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Yüklenici şirket birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, şirketler ve şirketinizin ve/veya şirketinizin ortakları, şirketin avukatı, Şirketler Grubu çatısı altındaki firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

 

…./…/2024